Bijdrage regeling technisch kader

Bijdrageregeling Ondersteuning Sport Technisch Kader Regio Zuid

Inhoudende dat aan de verenigingen van de cursisten, die deelnemen aan een door de KNZB geaccordeerde organisatie van de opleiding voor :

Trainer Wedstrijdzwemmen, niveau 2 en 3

Trainer Waterpolo, niveau 2 en 3

Trainer Synchroonzwemmen, niveau 2 en 3

Trainer Schoonspringen, niveau 2 en 3

Instructeur Leszwemmen, niveau 2 en 3

Een financiële bijdrage zal worden verleend ter grootte van 50% van de hieraan verbonden kosten. Met dien verstande dat genoemde bijdrage zal worden gemaximeerd op 50% van € 350  bij niveau 2 en 50% van € 780 bij niveau 3 in de door de KNZB geaccordeerde organisatie in rekening te brengen cursuskosten.

De helft van deze Regiobijdrage zal aan de vereniging worden verstrekt bij aanmelding van de cursist door de vereniging contactfunctionaris, waarna de tweede helft wordt uitbetaald na deelname met een voldoend resultaat.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de vereniging een kopie van de factuur, waarin de cursuskosten worden vermeld digitaal opsturen, met vermelding van de naam van de cursist.

Als de kandidaat eenmaal is geslaagd dan graag een kopie van het diploma eveneens digitaal opsturen.

Tevens ontvangen wij graag het IBAN nummer van de vereniging waarop het bedrag kan worden overgemaakt.

Alle bescheiden dienen te worden gestuurd naar

 

 

Official kader Wedstrijdzwemmen

Ter uitvoering van het verzoek uit de verenigingen op de regioraad heeft het bestuur de cijfers van de officialcursussen nader bekeken en de navolgende regeling opgesteld:
De cursus “4” kost € 65,- (incl. klok). Daarover kan een subsidiebijdrage worden gegeven van€ 30,- (€ 15 bij aanmelding en € 15 bij slagen).
De kosten voor de cursus ”K” zijn € 40,- . Daarover kan een subsidie worden gegeven van € 20,- ( € 10,- bij aanmelding en € 10,- bij slagen)
De cursussen “J”en “2” worden gehandhaafd op het huidige niveau, te weten € 25,- per deelnemer en waarover geen subsidie zal worden gegeven.

 

Vragen kunt u stellen aan Angelie Bink via 

 

Bijdrageregeling Ondersteuning Sport Technisch Kader Regio Zuid 15-2-2021.pdf